گالری

طلوع خورشید بر فراز پارک کوهستانی، چین

عکس از: guardian