کلاس زبان

هم معنی

مترجم : فاطمه قاسمی

شنبه‎هااین جا با هم زبان تمرین
 می کنیم . به ما بگوییدیاد گرفتن چه چیزهایی در زبان انگلیسی برای تان سخت است تا راه آسان تر کردنش را با هم پیدا کنیم .